Vragen bij gemengd verkeer

TrafficQuest heeft de afgelopen jaren verkend wat de impacts van automatisch rijden op de verkeersafwikkeling en verkeersmanagement zouden kunnen zijn. Op dit gebied is nog veel onderzoek nodig en TrafficQuest heeft op een rijtje gezet welke onderzoeksonderwerpen en –vragen aandacht behoeven in de komende jaren. Eén memo beschrijft de strategische vraagstukken die automatisch rijden met zich meebrengt voor de wegbeheerders en beleidsmakers. De andere memo geeft aan hoe mogelijke effecten van gemengd verkeer (verkeer bestaande uit automatische en manueel bestuurde voertuigen) beschreven en gekwantificeerd kunnen worden, met behulp van metingen en simulaties.

Analyse van nieuwe knelpunten

overzicht_knelpunten_2016Rijkswaterstaat heeft aan TrafficQuest gevraagd in beeld te brengen welke toekomstige knelpunten Rijkswaterstaat in het wegennet kan verwachten (periode 2016-2018) en wat daar met verkeersmanagement aan gedaan kan worden. Om dit te onderzoeken is door RWS eerst een inventarisatie bij de verschillende verkeerscentrales gedaan van deze mogelijk toekomstige knelpunten. Daarbij is afgegaan op hun oordeel over wat zij zien in de praktijk. Uiteindelijk zijn daar 14 knelpunten uit geselecteerd, waarbij de selectie heeft plaatsgevonden op basis van de aanwezigheid van een aanwijsbare locatie die congestie veroorzaakt en de beschikbaarheid van data. Na de selectie heeft de afdeling Data en Informatiemanagement van RWS-WVL informatie geleverd over de wegvakken die bij deze knelpunten horen en de resultaten daarvan zijn door TrafficQuest geanalyseerd en gerapporteerd in een memo.

Tijd en ruimte voor verzilvering

In 2040 zal 40% van de Nederlandse bevolking 65 jaar of ouder zijn. In Nederland wordt deze demografische verandering vaak aangeduid als de 'verzilvering’ van de samenleving. Veel van deze ouderen zullen langer en vitaler participeren in de toekomstige samenleving. Participatie betekent ook deelname aan het verkeer, vandaar de term 'de zilveren bestuurder'. Een zilveren bestuurder heeft echter andere wegfaciliteiten nodig dan de gemiddelde automobilist. Daarom heeft Rijkswaterstaat een innovatieprogramma opgezet om de deelname aan het verkeer door de zilveren bestuurders te vergemakkelijken. 

Lees meer...

Quick scan evaluatie 3 Spoedaanpak projecten

In het kader van de Spoedaanpak worden op een 30-tal trajecten extra capaciteit gerealiseerd in de vorm van spitsstroken, plusstroken, bufferstroken of gewone extra stroken. Dit om knelpunten in het wegennet aan te pakken. Op een aantal trajecten zijn er al extra stroken in gebruik. TrafficQuest is gevraagd voor 3 projecten de effecten op de verkeersafwikkeling te evalueren.

Lees meer...

Wie is online

We hebben 24 gasten online

TrafficQuestion?