Vragen bij gemengd verkeer

TrafficQuest heeft de afgelopen jaren verkend wat de impacts van automatisch rijden op de verkeersafwikkeling en verkeersmanagement zouden kunnen zijn. Op dit gebied is nog veel onderzoek nodig en TrafficQuest heeft op een rijtje gezet welke onderzoeksonderwerpen en –vragen aandacht behoeven in de komende jaren. Eén memo beschrijft de strategische vraagstukken die automatisch rijden met zich meebrengt voor de wegbeheerders en beleidsmakers. De andere memo geeft aan hoe mogelijke effecten van gemengd verkeer (verkeer bestaande uit automatische en manueel bestuurde voertuigen) beschreven en gekwantificeerd kunnen worden, met behulp van metingen en simulaties.

Evaluatie van C-ITS en automatisch rijden

Voor de Ronde Tafel 'Effecten' heeft TrafficQuest bijgedragen aan een nieuwe manier van kijken naar evaluatie van C-ITS en automatisch rijden. Deze cyclische aanpak van evalueren heeft als voordeel dat niet alleen de effecten van allerlei systemen en diensten op zichzelf bepaald worden, maar dat deze resultaten ook in context gezet worden. Voor wat betreft de context kan het gaan om resultaten van andere experimenten of van experimenten onder andere omstandigheden (meta-analyse), maar ook om het relateren van de resultaten aan de beleidsdoelen en het doen van generieke uitspraken (opschaling). Uiteindelijk leiden al deze analyses tot nieuwe vragen en nieuwe hypotheses die weer in experimenten getoetst kunnen worden. Een uitgebreide beschrijving van de evaluatiecirkel is te vinden in het rapport 'Evaluation of C-ITS and Automated Driving'.

C-ITS en verkeersveiligheid

Op dit moment worden diverse coöperatieve ITS diensten (C-ITS) beproefd in Nederland. Hierbij worden weggebruikers in het voertuig geïnformeerd, gewaarschuwd voor situaties onderweg en geadviseerd om het rijgedrag aan te passen. Naar verwachting worden dergelijke diensten de komende jaren verder uitgerold en niet alleen op snelwegen, maar ook in de stad. Vanwege het experimentele karakter van deze diensten en de veelheid en diversiteit ervan, is het trekken van generieke conclusies over de (potentiële) effecten van C-ITS niet eenvoudig en is er nog veel onduidelijkheid over deze effecten. Op verzoek van Rijkswaterstaat heeft TrafficQuest een quick scan uitgevoerd naar de effecten van C-ITS specifiek op de verkeersveiligheid. Daarvoor is de beschikbare literatuur geïnventariseerd en zijn de daarin genoemde cijfers op een rijtje gezet. De resultaten van deze quick scan zijn in een memo beschreven.

Analyse van nieuwe knelpunten

overzicht_knelpunten_2016Rijkswaterstaat heeft aan TrafficQuest gevraagd in beeld te brengen welke toekomstige knelpunten Rijkswaterstaat in het wegennet kan verwachten (periode 2016-2018) en wat daar met verkeersmanagement aan gedaan kan worden. Om dit te onderzoeken is door RWS eerst een inventarisatie bij de verschillende verkeerscentrales gedaan van deze mogelijk toekomstige knelpunten. Daarbij is afgegaan op hun oordeel over wat zij zien in de praktijk. Uiteindelijk zijn daar 14 knelpunten uit geselecteerd, waarbij de selectie heeft plaatsgevonden op basis van de aanwezigheid van een aanwijsbare locatie die congestie veroorzaakt en de beschikbaarheid van data. Na de selectie heeft de afdeling Data en Informatiemanagement van RWS-WVL informatie geleverd over de wegvakken die bij deze knelpunten horen en de resultaten daarvan zijn door TrafficQuest geanalyseerd en gerapporteerd in een memo.

Wie is online

We hebben 10 gasten online

TrafficQuestion?